هواپيما به زمين خورده باشد

آیدا مجیدآبادی

چه فرقي مي كند؟
هواپيما به زمين خورده باشد
يا زمين به هواپيما
ديگر تمام شد
ديشب
شب كاش ها بود
و كاش ها نتوانستند
زمين را جمع كنند
كه پای آسمان
ليز نخورد
همه چيز در برف نم پس مي دهد
همه چيز
حتي عمر آدم ها
ديشب
برف ها مرگ را دور زدند
و مرگ
دست و پايش را گم كرد
و لاي پلك هاي شب
تخم گذاشت
# دردنامه سقوط هواپیما در ارومیه. زمستان ۸۹
آیدا مجیدآبادی
از کتاب پروانه ها اتو بر نمی دارند

Read More