دلم از رفتن تو سخت به هم می ریزد

دلم از رفتن تو سخت به هم می ریزد
بروی واژه ی خوشبخت به هم می ریزد

آمدی توی خیابان و همه فهمیدند
شهر را موی کمی لخت به هم می ریزد

عطر آغوش و تنت حاشیه ی امنیت است
مرد را فاصله در تخت به هم می ریزد

پاره کن پیرهنم را که زلیخا را باز
حالت پارگی رخت به هم می ریزد

عشق با فتح دلت تاجگذاری شده است
بروی سلطنت و تخت به هم می ریزد

آنچه در تجربه ی ماست نشان داده که عشق
تا خیالت بشود تخت… به هم می ریزد…

………….
دوستت دارم و این یک کلمه شعر من است
حرف را قافیه ی سخت به هم می ریزد

باقی ماجرا