مریم جعفری آذرمانی

اين جا حضورِ پنجره با در برابر است

اين جا حضورِ پنجره با در برابر است
راه فرار نيست؛ جنون در برابر است

كوتاهيان به اوج بلندا رسيده اند
بسيار و بيش با كم و كمتر برابر است

دستم به هيچ پاي ضريحي نمي رسد
خيرِ دعاي همهمه، با شر برابر است

زنجير بسته اند به دستان آسمان
قانون براي سنگ و كبوتر برابر است

تعريف عدل ناب شما بيش از اين نبود
تنها هرآنچه نيست برابر، برابر است

مریم جعفری آذرمانی

Read more