محمد مهدی سیار

حریرِ نور غریبش، بر این رواق می‌افتد

حریرِ نور غریبش، بر این رواق می‌افتد
اگرچه ماه شبی چند در محاق می‌افتد

تو بایدی و یقینی، نه اتفاقی و شاید
تو سرنوشت زمینی، که اتفاق می‌افتد

تو «ماه»ی و شده فواره برکه‌ای به هوایت
بگو نمی‌رسد؛ آیا از اشتیاق می‌افتد؟

به روی طاقچه، گلدان تازه می‌نهم اما
به هر دقیقه گلی گوشه اتاق می‌افتد

…بهار می‌رسد اما، چه فرق می‌کند آیا
برای شاخه خشکی که در اجاق می‌افتد؟

محمد مهدی سیار

پست کامل
محمد مهدی سیار

خبر رسيد که پاييز رو به پايان است

خبر رسيد که پاييز رو به پايان است
چه دلخوشيد؟ که اين اول زمستان است!

تو اي خزان زده -جنگل- مخوان سرود سرور
صبور باش که فصل درخت سوزان است

نبود و نيست مرا همدمی که اين جنگل
نه جنگل است، که انبوه تک درختان است

چه گريه‌ ها که نکردند ابرها تا صبح
به پشت گرمی اين غم که ماه پنهان است

هواي هيچ دلی پرس و جوی دريا نيست
مدار پرسه اين جوی ها خيابان است

محمد مهدی سیار

پست کامل