سیده فرشته حسینی

سیده فرشته حسینی

تقدیم به خدمه نفتکش سانچی

از خنده های ساده ی دور و برش گذشت
این آتش پلید که آب از سرش گذشت

بی اعتنا به لحظه شماری مادران
از روی آرزوی دل همسرش گذشت

-آتش! بگو چگونه به دیدار مرگ رفت
با خاطرات که نفس آخرش گذشت ؟

(می دید آب را، دلش آتش گرفته بود
از پیش چشم هاش رخ دخترش گذشت )

آتش بگو جوان وطن را چه کرده ای ؟
دریا چگونه از گل نیلوفرش گذشت

یک شهر منتظر که بیاید ولی چه شد
انگار کار از آمدن پیکرش گذشت

سیده فرشته حسینی

Read more