حسین دلجویی

برو سفر ، به سلامت ، عزیز محبوبم

برو سفر ، به سلامت ، عزیز محبوبم
برو که دست فراقت به سینه میکوبم

برو که جلوه ماهت به دیده میکارم
برو که اشک زلالت زدیده میروبم

برو شهامت شب گریه های عریانم
برو نجابت ناگفته های محجوبم

به گاه بدرقه بر جوی جاده میلرزد
شبیه بید ونسیم این دل پُر آشوبم

برو که بی تو غمی ظاهراً نمیبینم
برو که با همه تلخی رفتنت، خوبم

سفر بخیر که من هم مسافر ،سفرم
سفر بخیر ز شهرم ز کوی مجذوبم

تومیروی بعزیزی مصر یوسف من
منم که در ته چاه علاقه ، یعقوبم

#حسین_دلجویی

Read more