استاد رفت

استاد رفت اما خط و رسمش باقست
ما همچنان به یاد او سالها قلم میچرخوانیم
یادش میکنیم و زیر لب چند آیه را زمزمه میکنیم
تا دل ما آرام شود نه روح او

                     

Related posts

Leave a Comment