سالی یکبارهم که شده چادرسرت کن

سالی یکبارهم که شده چادرسرت کن

سالی یکبارهم که شده چادرسرت کن
منظره ی خسوف
هرسال تماشائیست
ماه من

سامان جابری

                     

Leave a Comment