سادگی ، عشق ، صفا ، چشمه ی روشن دارد

علی امینی رودهنی

سادگی ، عشق ، صفا ، چشمه ی روشن دارد
“طعم شیرین عسل” ، با تو چشیدن دارد

خلق بد را به کناری بگذار، ای آدم
خلق بد در دل خود با همه دشمن دارد

سر به هر جا بگذاری که نباشد احدی
خلقت بطن تو صد باغِ ملوّن دارد

آینه باش ، تحمل بکنی هر کس را
دل زنگار زده سختیِ آهن دارد

به گل آلوده ی تزویر مزن دل را که
چشمه ی ذوق تو افکار مُبَرهَن دارد

شاعرم کرده دوچشمانِ ادب خیز تو که ـ
ـ دفترِ شعر غزل های مُدَوَّن دارد

گر تو باور بکنی معجزه ی نیکی را
میوه ی ناب ادب ، لذت چیدن دارد

علی امینی رودهنی

                     

Leave a Comment