نگاه می کنم و می کشند

حسام برزگران

نگاه می کنم و می کشند
هر چیزی را
که در من است،
نقاش ها

خیره مانده ام
و جلوتر می آیند،
دوربین ها

ایستاده ام
و مدام دورم می زنند،
آدم ها

مجسمه ای
در شلوغ ترین میدان شهرم
که هر روز
تکرار می شود..

حسام برزگران

                     

Related posts

Leave a Comment