نه می شود به هوایی

بارما شریبی

نه می شود به هوایی
عادت کرد
نه بی هوا ترک عادت کرد
دایره جبر زمین است
و پرواز عادت پرنده

بارما شریبی

                     

Related posts

Leave a Comment