شنیدم شصت و شش قمری به دیدار خدا رفتند

عارف قهرمانزاده

شنیدم شصت و شش قمری به دیدار خدا رفتند
لباس حج به تن کردند و تا کوه منا رفتند

سوار آسمان بودند و زاگرس بالشان را چید
کسی حتی نمی داند چگونه ? از کجا رفتند

شنیدم شصت و شش قمری به قاف قصه کوچیدند
ره سیمرغ روشن بود و آنها از خفا رفتند

زمین جایی برای فتح پاهای کبوتر هاست
سحر گاه غم انگیزی به سمت کبریا رفتند

دوباره اشک می بارد به روی پرسشی از درد
کسی آیا نمیداند که قمری ها کجا رفتند ?

حمیدرضا(عارف) قهرمان زاده

                     

One Thought to “شنیدم شصت و شش قمری به دیدار خدا رفتند”

 1. بارما شریبی

  آسمان را
  به زمین کوبیدی
  غرور کوه
  از این همه ایستادن
  سرگیجه گرفت

  بیرون بکش
  بقایای پرواز را
  از دل برف
  نبض پرنده تند می زند

  بارما شریبی

Leave a Comment