در عطر خواب‌های گل سرخ

نصرت رحمانی

در عطر خواب‌های گل سرخ
یاران من پیاله گرفتند
لبریز شوکران
و مرگ را به حجله نشاندند
خندان دلاوران
از شب گذشتگان
ما را چگونه گذر دادید
از هفت‌خوان مرگ؟
خورشید را چگونه نشاندید در چشم‌هایتان؟
کشتی‌نشستگان
چگونه گذشتید
بی اعتبار تجربه از موج حادثات؟!

نصرت رحمانی

                     

Related posts

Leave a Comment