حسام برزگران :با دست هایش

حسام برزگران

با دست هایش
می کاشت
با پاهایش بر می داشت
و با چشم هایش می خورد
.
سیم خاردار را
مین کهنه را
ترکش تازه را
.
از چه باید می گذشت
کشاورزی
که مرز میان زندگی و جنگ
از زمین هایش عبور می کرد؟
.
حسام برزگران

                     

Related posts

Leave a Comment