ما خسته ایم از دوستی هایِ دروغین!

رویا فرسیابی

ما خسته ایم از دوستی هایِ دروغین!
خسته ایم از‌قربان صدقه هایِ الکی…
خسته ایم از هوس هایی که به اشتباه عشق تعبیر شده‌‌ اند!
خسته ایم از حسادت هایِ پنهان شده پشتِ لبخند هایِ مصنوعی…
خسته ایم وقتی هنگامِ خستگی هایمان از زمین و زمان، نیاز داریم که فقط درکمان کنند اما فقط درصددِ تلاش برایِ اثباتِ بدبخت تر ‌بودنِ خودشان هستند!
ما فقط خسته ایم و دلمان شروعی دوباره میخواهد…
شروعی درست و‌ خالی از دروغ و‌‌ دَغَل بازی…

رویا فرسیابی

                     

Leave a Comment