قاسم صرافان

قاسم صرافان

مهربانی ؛ چشم بارانی چه می آید به تو
عاشقی ؛ این حس روحانی چه می آید به تو

آن نگاه زیر چشمی با وقارت می کند
این تبسم های پنهانی چه می آید به تو

حرکت آن خال مشکی با تکان های لبت
تا که شفع و وتر می خوانی چه می آید به تو

موی مجنون ، ریش درویشی چه می آید به من
ناز لیلا ، اخم سلطانی چه می آید به تو

اخم کن ! آخر نمی دانی که وقتی ابرویت
چین می اندازد به پیشانی چه می آید به تو

بی قرارِ رفتنی، موجی بزن دریای من!
گر چه آرامی ،پریشانی چه می آید به تو

قیصرِ رومی – حجازی ! آن عبور با شکوه
باسواران خراسانی چه می آید به تو

خال تو آن نقطه ی پایان دفتر های ماست
خال در این بیت پایانی چه می آید به تو

قاسم صرافان

قاسم صرافان
قاسم صرافان
                     

Related posts

Leave a Comment