اخوان ثالث – سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت

اخوان ثالث

زمستان

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت

سرها در گریبان است

کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را

نگه جز پیش پا را دید، نتواند

که ره تاریک و لغزان است

وگر دست محبت سوی کس یازی

به اکراه آورد دست از بغل بیرون

که سرما سخت سوزان است

اخوان ثالث

اخوان ثالث
اخوان ثالث
                     

Related posts

Leave a Comment