علی قاضی نظام:خدا عمری به من بدهد

خدا عمری به من بدهد
پیر شدنت را نظاره کنم
غر زدنت را
موهای کم پشت سپیدت را
نگاه مهربانِ از پشتِ عینکت را
چالِ گم شده زیرِ چین و چروکِ صورتت را

میبینی…؟
من تا کجا خودم را با تو تصور میکنم…؟
من کنارت میمانم
تا ثابت کنم که با تمامِ اینها هم زیبایی…

علی قاضی نظام

                     

Related posts

Leave a Comment