ویدااحسان – ازتبار نور باش،تجلی مترقی عشق!

ازتبار نور باش،تجلی مترقی عشق!

بگذاردر همین شعر سپید

برهنه ات کنم و سیر  ببوسمت

تمام فاصله را

از ما تا ماه؛

به عریانی بارانِ چشمانت قسم

این پرتره،

جاودانه ترین عصیان مشروعِ عشق است.

ویدااحسان

 

                     

Leave a Comment