مهدی گران – ماه را از مدار خارج میکنی

وقتی که میخندی

ماه را از مدار خارج میکنی

زمین که گیج میخورد!

خودم دورت میچرخم

ماه من

مهدی گران

 

 

                     

Related posts

Leave a Comment