حسین شیردل

حسین شیردل

 حسین شیردل

 

یک نیم من آهوست ، نیم دیگرم شیر است
آری که جنگ شیر و آهو بس نفس گیر است

پای تو باشد در میان ، پای دلم لنگ است 
نام تو باشد در دهانم بانگ تکبیر است

از حمله ی موچین به ابروهات دانستم
این بار نام دیگر این تیغ ،”شمشیر”است

سوهان کشیدی تیغ عریان را به قدری که
از فرط تیزی هر سری از جان خود سیر است

دیگر برای دلبری از این و آن پیری
گاهی برای شیرها ، آهو شدن ؛ دیر است !

حسین شیردل

 حسین شیردل
حسین شیردل
                     

Related posts

Leave a Comment