دریا محمدی

d3su8dy100d0fhdw38l

موج ها آهسته تر
پسرم خوابیده
دور از هیاهو
پشت به شهر
زیر نور آفتاب
خالی از حجم ترس و وحشت
پسرم خوابیده

نه به لالاییه خمپاره
نه به صدای لرزان مادر
اینبار به صدای امواج
پسرم خوابیده

دلکش آرام گرفت
تن سنگینش از غم
روی آب شناور ماند
تا که به مقصد برسید

توی ساحل
در پر قوی شن ها
پسرم خوابیده
ای پرستو زجه کم کن
نه به آواز تو دلخوش دارد
نه دگر خنده به لب دارد

چه سبک بال و خرامان
چه به ناز و به حرمان
پسرم خوابیده
موج ها آهسته تر ببریدش
پسرم خوابیده

دریا محمدی

                     

Leave a Comment