از صد آدم یک نفر انسان خوبی می شود !

اصغر عظیمی مهر
اصغر عظیمی مهر
اصغر عظیمی مهر

از صد آدم یک نفر انسان خوبی می شود !
آخــرش دوران ما دوران خوبــی می شود !

می شود خودکامه کم کم مهربان و دست کم –
شهـــر ما هم صاحب زندان خوبی می شود !

گـــر در آمد اشک من از رفتنت دلخـور نشو !
دست کم در شهرتان باران خوبی می شود !

چارراهِ بــی چـــراغ ِ قــرمــــــــز ِ چشمـــان تـــو
-با کمی چرخش در آن- میدان خوبی می شود !

طول و عرض کوچه تان را بارها سنجیده است
کفش من دارد ریاضیدان خوبــــی می شود !!!

#

آخـرش روزی پشیمان می شوی از رفتنت
شعر من هم صاحب پایان خوبی می شود !

اصغر عظیمی مهر

                     

Related posts

Leave a Comment