علیرضا الیاسی

پری!تو را چه به نامم همین پری خوب است؟
و یا بـــرای تــــو تشـــبیه دیگری خوب است؟

ندیده ای کــه بفهمـــی چقدر روی سرت
شروع شیطنت باد و روسری خوب است

نپوش! پیش مـن آن چـــادر سیاهــت را
نپوش نسبت خواهر برادری خوب است

تو در مقایسه بامن قشنگ تر هستی
هــزار مرتبه این نابـرابــری خوب است

بــــه نــــاز کردن و لــــج بازی و زبان ریـــــزی
به هر طریق که شد رسم دلبری خوب است

علاقــــه ی تــو و من را بزرگــتر هامان
اگر دوباره نگیرند سرسری خوب است

شنیدن غــــزل قند پارســـــی لبت
چقدر از دهن مرد آذری خوب است

علیرضا الیاسی

                     

Related posts

Leave a Comment