گلبول های سرد

گلبول های سرد و
نمه ی باران
پیری تحمل و
تتمه ی ابر یائسه

بر ما چه رفته است
این بی تفاوت زال
کهنسال عادت ناصح
زودتر چرا سلام نمی کنیم
…………………… به مرگ
ناجی غریب زاد

IMG_349335498519388

                     

Leave a Comment