مهدی نژاد هاشمی

دچار شک و یقینم من ِ خیالاتی
تو هم مسیر منی و به فکر غمهاتی

گره گشایی فالم نمی شود وقتی
گرفته دور تو را مردم خرافاتی

تو می روی و دلم دل نمی کند از تو
و زندگانی ِ من می شود قرو قاطی

چهار فصل تنم را به باد خواهد داد
خزان مانده به پای حوادث آتی

هنوز راه دراز است و عمر من کوتاه
شدم شبیه کم آورده های اسقاطی

هنوز وسوسه ی چیدن تو را دارم
تو سیب سرخی و من مثل آدم خاطی

بچرخ سمت من ِ تا همیشه تبعیدی
دلت گرفت از این پس بیا ملاقاتی

منی که بی تو همیشه دچار پاییزم
تو کوچ می کنی از من هنوز ایلاتی …

دچار شک و یقینم من ِ خیالاتی
تو هم مسیر منی و به فکر غمهاتی

گره گشایی فالم نمی شود وقتی
گرفته دور تو را مردم خرافاتی

تو می روی و دلم دل نمی کند از تو
و زندگانی ِ من می شود قرو قاطی

چهار فصل تنم را به باد خواهد داد
خزان مانده به پای حوادث آتی

هنوز راه دراز است و عمر من کوتاه
شدم شبیه کم آورده های اسقاطی

هنوز وسوسه ی چیدن تو را دارم
تو سیب سرخی و من مثل آدم خاطی

بچرخ سمت من ِ تا همیشه تبعیدی
دلت گرفت از این پس بیا ملاقاتی

منی که بی تو همیشه دچار پاییزم
تو کوچ می کنی از من هنوز ایلاتی …!

دلم گرفته برایت چرا نمی فهمی …!؟
تویی که با نفست مایه ی مباهاتی

مهدی نژاد هاشمی

IMG_20150129_111935

                     

Related posts

Leave a Comment