حمیدرضا اکبری شروه

علی بهادر

مرد اگر باشی
مرور به عبوری ختم شدیم
میان خیابانش دوپل زدی ..
عین این خط ممتد ——————
حواست کجاست ؟
پلکان را که می گذری
دوباره مثل هیچ
مرد اگر باشی
زنانه راه می روی
تا سر پله اولی !
کولی باید شوی
بچرخ
چرخ
این رازیست که دو رکعت نماز می خواهد
دنیا را بی حاشیه
و مرور را همینقدر ورق می زنم
که دستم
به قد تمام دنیا نمی رسد ……

حمید رضا اکبری شروه

                     

Related posts

Leave a Comment