حمیدرضا اکبری شروه

یکبار دیر نوبت تو

از ابر ها فرصتی   رخصت بگیر
تا ببارم
تو نباری
که من همین روزها یم
برگ
برگ
خش
      خش
در رفت و آمدی دوباره ام
عشق هم گیج تراز گذشته
رختخوابی بی تن
جا می گذاری
که فاخته دهانت نیز دیگر
به کو کو نیست !
فرصت بگیر !
تا تمام نشده ام
یکبار دیگر نوبت تو !

حمید رضا اکبری شروه

Romantic Moments of Romantic Couples 4

                     

Related posts

Leave a Comment