یا بگو “نه” یا کــــه ” آری” ‘ قصـــــه پردازی نکن

اصغر عظیمی مهر

زود میلرزد دلــــم! اینقـــــدر طنــــازی نکن!
اینچنین با چشم معصومت هوسبازی نکن!

یک سؤال ساده پرسیدم ‘ جوابش ساده است
یا بگو “نه” یا کــــه ” آری” ‘ قصـــــه پردازی نکن

تا برای دلبــــری شیرین زبانـــی کافی است
وقت خود را بیش از این صرف زبان بازی نکن

حاصل یک عمر در یک لحظه ویران می شود
مثل سیل سرکشــی خانــــه براندازی نکن

راه ناهموار و پایم لنگ و اسبم خسته استپ
در چنین وضعــــی تو دیگر سنگ اندازی نکن

” جان نثاری” حالت اغراق در دلدادگی ست
بعد از این دل خوش به این آمار جانبازی نکن

کی به خدمت میگمارد عاقلی دیوانه را ؟!
این جماعت را معاف از رنـج سربازی نکن

اصغر عظیمی مهر

 

 اصغر عظیمی مهر
اصغر عظیمی مهر
                     

Related posts

Leave a Comment