شعری از علی صفری

علی صفری

پرهیز اگر به حوری اش می ارزد
دیدار تو به صبوری اش می ارزد
کنعان شده دکمه دکمه ی پیرهنت
وقتش برسد به کوری اش می ارزد

علی صفری

 

 علی صفری
علی صفری
                     

Related posts

Leave a Comment